Durabilité
Om meer te weten, download onze brochure "Duurzaam rijden, duurzaam werken".

Het duurzame DNA van NMBS versterken

We willen een duurzame mobiliteit aanbieden en voort ontwikkelen door te focussen op acties die de grootst mogelijke duurzaamheidswinst opleveren voor ons leefmilieu:

  • Energie-efficiëntie verhogen en uitstoot van CO2 beperken

Per reizigers-kilometer scoort de trein beduidend beter dan ander vervoer inzake energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen, zodat de trein een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen de klimaatverandering en de kwaliteit van onze lucht. Naast de energiebesparende maatregelen kiezen we meer en meer voor energie uit duurzame bronnen. Zo willen we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en beperken we de uitstoot van CO2.

  • Streven naar rationeel waterverbruik

Het sanitair in treinen en stations en de onderhoudsactiviteiten vergen heel wat water. Omdat zuiver water een kostbaar en steeds zeldzamer goed wordt op onze planeet, willen we het verbruik van leidingwater onder andere verminderen door hemelwater te gebruiken voor de onderhoudsactiviteiten. Ook zuiveren we het afvalwater van bv. de treinwasinstallaties, zodat er geen voor het leefmilieu schadelijke stoffen geloosd worden.

  • Lagere consumptie van verbruiksgoederen

Zoals alle grote ondernemingen verbruikt NMBS een grote hoeveelheid goederen om haar dagelijkse werking te verzekeren. Een prioritaire uitdaging voor de komende jaren is het papierverbruik terugdringen.

  • Beperken en sorteren van afval

Het afvalbeleid spitsen we toe op het gescheiden ophalen van diverse fracties (papier, PMD, glas, restafval) in grote stations en kantoorgebouwen. In de werkplaatsen is er een strikt beleid inzake gescheiden inzameling en recyclage, onder andere voor het schadelijke afval.

  • Geluidsoverlast tegengaan

Treinen veroorzaken minder hinder dan het overige verkeer, maar mogelijke geluidsoverlast verminderen blijft een aandachtspunt, onder andere door het inzetten van stillere treinen.

  • Bodemsanering voortzetten

Ook wat betreft het ruimtegebruik doet de trein het beter dan veel andere modi. Bodemzorg blijft weliswaar nodig. De gronden van werkplaatsen en spoorbundels zijn vaak gekenmerkt door historische vervuiling, die sanering vereist.

plan d'actions

Onze actiepunten

Voor de periode 2017-2022

Meer weten

vision

Onze visie

Duurzame mobiliteit als pijler van een duurzame samenleving

Meer weten

transporter durable

Brochure "Duurzaam rijden, duurzaam werken"

Onder het motto “Duurzaam rijden, duurzaam werken” sporen we al onze medewerkers aan om groener te handelen.

Meer weten

loader