Deelname

Art. 1
De wedstrijd i.v.m. tests van de Fairtiq-app is een actie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, NV van publiekelijk recht, NMBS, Sales & Marketing, B-MS.421, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel.

Art.2
De wedstrijd Test Fairtiq-app loopt van 4 juni 2020 t.e.m. 31 juli 2020 en is toegankelijk voor iedereen die in België verblijft (geen postbusadressen), minstens enkele keren per maand met de trein reist en over een smartphone beschikt om de Fairtiq-app te testen.

Inschrijving

Art. 3
Om deel te nemen aan deze wedstrijd, moet de kandidaat surfen naar https://s.enquete.belgiantrain.be/?e=197570&h=BBC158BB68B1F50&l=nl en het elektronische inschrijvingsformulier invullen. Na validatie van de inschrijving zal de kandidaat gevraagd worden om de Fairtiq-app te downloaden en de instructies te volgen om in zijn/haar dagelijkse leven de app te testen.
Tijdens de testperiode zal de kandidaat uitgenodigd worden om zijn ervaring en bevindingen te formuleren a.h.v. een tweede formulier, waarvan het adres in een latere fase meegedeeld zal worden.
Per deelnemer is slechts één e-mailadres toegestaan.

Art. 4
NMBS heeft het recht om de kandidaat waarvan de gegevens onvolledig of onjuist zijn uit te sluiten.

Art. 5
Er is slechts één deelname mogelijk per persoon. NMBS heeft het recht geen kandidaten tot de wedstrijd toe te laten die verschillende keren deelnemen.

Art.6
Elke poging tot bedrog of misbruik heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. In dat geval wordt elke deelname aan de wedstrijd geannuleerd.

Prijzen & Winnaars

Art. 7
De 10 testers waarvan de feedback aanleiding gegeven heeft tot de eerste correcties of wijzigingen van de app ontvangen een Discovery Combi / Standard Multi (Rail Pass) of Youth Multi (Go Pass) naar keuze. 

De winnaars kunnen tot en met 31 augustus 2020 hun product kiezen binnen het bestaande aanbod.

Art.8
Gewonnen prijzen kunnen in geen geval worden omgeruild of omgezet in speciën.

Art.9
Indien verschillende testers dezelfde correctie of wijziging meegedeeld hebben, zal er rekening gehouden worden met de feedback die het vroegst ingezonden werd.

Art.10
Elke winnaar wordt per mail verwittigd.

Art.11
De winnaars zullen hun prijs ontvangen via de post. Hiertoe zullen de winnaars gevraagd worden om hun adresgegevens mee te delen.

Persoonsgegevens

Art.12
NMBS wenst het privéleven van de deelnemer en dat van elke bezoeker te waarborgen met inachtneming van alle wettelijke of andere bepalingen op het vlak van bescherming van het privéleven.
Alle persoonlijke gegevens die de deelnemers meedelen via www.nmbs.be worden opgeslagen in een door NMBS beheerd databestand.
Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en zijn noodzakelijk om aan deze wedstrijd/test gevolg te kunnen geven.
U kunt op elk ogenblik de door NMBS verwerkte persoonsgegevens raadplegen, er alle nodige verbeteringen laten aanbrengen of NMBS kosteloos vragen ze uit haar bestanden te verwijderen of de verkregen informatie in haar geheel of gedeeltelijk niet aan derden mee te delen.

Aanpassing reglement

Art.13
Door zijn inschrijving aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van dit reglement en erkent hij/zij uitdrukkelijk er kennis van te hebben genomen en het in acht te willen nemen, inclusief alle latere wijzigingen die noodzakelijk zouden blijken.

Art.14
NMBS kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de wedstrijd stopzetten. De lopende wedstrijd wordt evenwel altijd afgewerkt, tenzij in geval van overmacht.

Art. 15

Op de website www.nmbs.be kan alle relevante informatie over NMBS-producten worden teruggevonden, met inbegrip van het reglement.
Een schriftelijke versie van het reglement kan worden aangevraagd op het volgende adres: NMBS, B-MS.421, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. De aanvrager zendt samen met zijn aanvraag een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag mee.
Op hetzelfde adres kunnen ook klachten worden ingediend betreffende een wedstrijd. Zij worden ingediend op dezelfde wijze als waarop een schriftelijke versie van het reglement wordt aangevraagd.

Art.16
Met uitzondering tot de aanvraag van het wedstrijdreglement en betreffende opmerkingen, wordt er geen correspondentie gevoerd.

Art.17
Bijzondere gevallen die niet zijn opgenomen in onderhavig reglement worden beslecht door de jury. Beslissingen genomen door de jury kunnen in geen enkel geval worden betwist.