M7

Het openbaredienstcontract van NMBS preciseert, voor een bepaalde periode, de wijze waarop NMBS de haar toegewezen taken van openbare dienstverlening vervult. Het definieert onder meer het bedrag van de overheidssubsidies, die toegekend worden om de openbare dienstverlening te kunnen garanderen.

Op 23 december 2022 sloten wij met de regering ons nieuwe openbaredienstcontract af tot 2032. 

Zoals elk contract is ook ons openbaredienstcontract bindend: er zijn verplichtingen en rechten voor zowel NMBS als de Staat. Klik hier voor de tekst van het openbaredienstcontract.

Dit contract wordt vertaald in ons ondernemingsplan, waarin onze ambities en verbintenissen zijn opgenomen met een duidelijk budgettair kader. 

Het gaat gepaard met een meerjareninvesteringsplan dat de middelen bepaalt die nodig zijn om onze projecten uit te voeren.

We hebben nu perspectieven op lange termijn. 

check2-anim