Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle verkoop op afstand. Zowel verkoop via de website als via de NMBS-app.

§1. Dit platform (website of mobiele app) is eigendom van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (hierna ‘NMBS’ genoemd), nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel in de Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, BTW BE 203.430.576, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in Brussel, onder het nummer 0203.430.576.

§2. Naast op bovenstaand adres, kunt u ook contact opnemen met NMBS via:

  • Tel.: 02 528 28 28 (7 dagen op 7, van 7 uur tot 21.30 uur, gewoon nationaal tarief)
  • E-mail: [email protected]. Voor een snellere verwerking van jouw vraag raden wij je aan ons contactformulier te gebruiken.

 

Door via dit platform een vervoersbewijs of een ander product aan te kopen, erkent u:

  • dat u handelingsbekwaam bent in de zin van het Burgerlijk wetboek.
  • verantwoordelijk te zijn voor alle financiële verrichtingen die verband houden met het gebruik van dit platform, met inbegrip van die uitgevoerd voor rekening van een derde.

 

§1. Door een vervoersbewijs of een ander product via dit platform aan te kopen, erkent u kennis te hebben genomen van de onderstaande Verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard, voorafgaand aan de aankoop.
 
§2. Door via dit platform een vervoersbewijs aan te kopen, wordt er een vervoersovereenkomst tussen NMBS en de gebruiker van dit vervoerbewijs gesloten. Op deze overeenkomst zijn de Algemene en Bijzondere Vervoersvoorwaarden van NMBS van toepassing. U kunt deze voorwaarden raadplegen op onze website nmbs.be of in elk station met verkooppersoneel.
 
§3. Wanneer u een ander product via dit platform aankoopt, kunnen er specifieke voorwaarden van toepassing zijn voor het gebruik van dit product.

§1. Voor u uw bestelling bevestigt, moet u nagaan of het gekozen product overeenstemt met uw aanwijzingen en beantwoordt aan uw behoeften (producttype, datum, persoonlijke gegevens ...).

§2. Vervoersbewijzen of andere producten die verloren of gestolen werden, worden nooit omgewisseld of terugbetaald.

§3. Na de aankoop van een vervoersbewijs of een ander product kunt u geen korting meer laten gelden.

§4. Biljetten die op afstand worden aangekocht zijn biljetten op naam en dus niet overdraagbaar. Ze zijn niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar.

§5. De gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden m.b.t. de dienst na verkoop, zijn terug te vinden in de Bijzondere Vervoersvoorwaarden.

Conform artikel VI.53, 12° van het wetboek van economisch recht, beschikt de klant niet over het recht om van de aankoop af te zien.

§1. De prijzen van de vervoersbewijzen of andere producten zijn inclusief btw. Het platform vermeldt welke betaalmiddelen geaccepteerd worden.

NMBS behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren, op te schorten of er bijkomende voorwaarden aan te verbinden wanneer:

  • de informatie die bezorgd wordt tijdens de aanvraag onvolledig of onjuist blijkt te zijn.
  • NMBS een vorm van fraude of bedrog vermoedt, bijvoorbeeld wanneer de identiteit van de klant dubieus of eventueel onjuist is.

 

§1. Biljetten in pdf-formaat worden naar u verstuurd via de browser en per e-mail.

§2. Voor biljetten op een elektronische identiteitskaart wordt er een bevestiging naar uw e-mailadres gestuurd, samen met een overzicht van uw bestelling. U ontvangt geen biljet.

§3. Valideringen van abonnementen worden op de MoBIB-kaart van de gebruiker geladen.

Wanneer u een vervoersbewijs of een ander product aankoopt in de mobiele applicatie, wordt er een 2D-streepjescode aangemaakt in de applicatie zelf.

Wanneer u binnen de tien minuten na de bestelling geen bevestigingsmail ontvangt, of opnieuw een vervoersbewijs of een ander product moest aankopen wegens een technisch probleem dat toe te schrijven is aan NMBS, kunt u zich wenden tot de Klantendienst van NMBS (van 7 uur tot 21.30 uur) op het nummer 02/528.28.28 of door online het contactformulier in te vullen. In dat geval blijft de aansprakelijkheid van NMBS beperkt tot de terugbetaling van het niet-afgeleverde product.

NMBS is in geen enkel geval gehouden tot vergoeding van de indirecte, onvoorzienbare of immateriële schade. NMBS zal geen schade vergoeden die aan derden werd veroorzaakt en zal er niet toe gehouden zijn hen te vrijwaren. De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing wanneer die door dwingende wetsbepalingen of bepalingen van openbare orde verboden zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens. U kunt het privacybeleid van NMBS dat van toepassing is raadplegen op dit platform tijdens de online aankoop en op www.nmbs.be/privacy of opvragen aan de loketten.

Deze Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Verkoopsvoorwaarden.

Verkoop in de trein

Iedereen die met de trein reist, heeft normaal gezien een geldig biljet bij het opstappen. Om één of andere reden heb je op voorhand geen biljet gekocht? Geen probleem, je hoeft de treinbegeleider niet te verwittigen maar je koopt je biljet aan Boordtarief.

Verkoop aan de automaat

De automaat is een simpele en snelle oplossing om een biljet te kopen of je abonnement te vervangen. Betalen gebeurt via bankkaart of met contant geld. De automaten zijn beschikbaar in de meeste stations.

Verkoop aan het loket

In een groot aantal stations kun je aan het loket je biljet aankopen. Aan de loketten krijg je een persoonlijke service. De loketbediende kan je bijvoorbeeld helpen met eventuele vragen of je helpen met de keuze van het voordeligste biljet.

check2-anim