Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing in alle ruimtes van het station en zijn aanhorigheden (het stationsgebouw, de perrons, de toegangen tot de perrons, in de sporen en de toegangswegen tot het station, de onderdoorgangen en overbruggingen, de wachtruimtes en sanitaire voorzieningen, de auto- en tweewielerparkings).

Algemene verbodsbepalingen

De wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen somt een reeks van verplichtingen en verbodsbepalingen op, die iedereen moet respecteren in de hoedanigheid van gebruiker van het station.

Elke inbreuk op deze verplichtingen of verbodsbepalingen brengt sancties met zich mee. In functie van de vastgestelde overtreding zal de overtreder beboet worden met een administratieve boete gaande van 50 tot 300 euro of gerechtelijk vervolgd worden wat kan leiden tot een veroordeling of een gevangenisstraf.

Deze wet kan geraadpleegd worden op de website van het Belgisch Staatsblad.

Het gebruik van eender welk vervoersmiddel* in de stations en op de perrons is verboden. Enkel met de fiets, step of ander vervoersmiddel* aan de hand kan je jouw traject verderzetten in de stations, in de rijtuigen en op de perrons. Uitzondering: vervoersmiddel of voortbewegingstoestel (vb. rolstoel) bestemd voor de verplaatsing van personen met beperkte mobiliteit zijn toegelaten. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot een administratieve sanctie volgens de wet op de politie van de spoorwegen van 27 april 2018 (artikel 9.5).
*Niet-exhaustieve lijst van vervoersmiddelen: fietsen, brommers, steps, rolschaatsen, skateboards, skeelers…

Toegang tot de perrons

Behalve de stellingen bedoeld in artikel 14§2 van de wet op de politie van de spoorwegen van 27 april 2018, zijn de perrons van de stations in steden en voorstadsgebieden ook toegankelijk voor culturele doeleinden (bezoek, fotografie, enz.). Om operationele of veiligheidsredenen kan deze toegang beperkt worden en, alleen in dat geval, zijn de bepalingen van de wet dan de enige die van toepassing zijn.

Gevonden voorwerpen

Bij verlies van een voorwerp in een station, informeer de NMBS hierover zo snel mogelijk, via het loket of via het meldformulier.

De NMBS houdt enerzijds registers bij van verloren, achtergelaten of niet-afgehaalde bagage en van goederen die binnengebracht werden en anderzijds registreert zij de aanvragen van verloren voorwerpen. Op deze manier kan de NMBS u op een efficiënte manier helpen om uw verloren voorwerp terug te vinden.

Indien de NMBS het verloren voorwerp en zijn eigenaar kan identificeren, zal de eigenaar geïnformeerd worden. Deze heeft dan de keuze om ofwel het voorwerp af te halen in het station, waar het voorwerp werd afgeleverd (hiervoor wordt er een forfaitair bedrag aangerekend) ofwel om het naar zijn/haar woonplaats te laten opsturen. In het laatste geval doet NMBS een beroep op de diensten van een extern koeriersbedrijf. De kostprijs hiervan is ten laste van de eigenaar van het verloren voorwerp.

Na het verstrijken van een termijn van 50 kalenderdagen zonder dat het voorwerp werd afgehaald of de eigenaar kon worden geïdentificeerd, mag de NMBS het voorwerp toewijzen aan een onderneming, waarmee de NMBS een recyclageovereenkomst heeft afgesloten.

Specifieke verbodsbepalingen station Brussel-Centraal

Om veiligheidsredenen op de perrons is het in dit station niet toegelaten om fietsen mee te nemen op de trein.

Incidenten en brand

Bij een incident of bij een situatie die de interventie van de hulpdiensten of de veiligheidsdiensten vereist, wordt u verzocht om het nummer 0800 30230 of de noodnummers 100 of 112 te vormen.

In alle gevallen dienen de instructies van het spoorwegpersoneel of de veiligheidsdiensten te worden opgevolgd.

check2-anim