Met je kortingskaart Grote Gezinnen reis je tegen 50% korting* met het Grote Gezinnen Ticket. Kinderen onder de 12 reizen gratis met de kaart.

 • Enkele reis of heen en terug
 • In 2e of 1e klas
 • Overal in België

Praktisch

De kaart wordt afgeleverd door de Gezinsbond, LOGA, la Ligue des Familles en NMBS.

 • Je vult eerst het aanvraagformulier (pdf) in. Dat formulier kun je ook ophalen in elk Belgisch station.
 • Je gemeentebestuur legaliseert daarna het document. (Een officieel attest van de gezinssamenstelling kan eventueel in de plaats van vakken I en II worden toegevoegd (afgeleverd door de gemeente of via internet).
 • Daarna kom je langs in het station. Breng ook een pasfoto of de elektronische identiteitskaart (e-ID) mee voor elke rechthebbende. De loketbediende zorgt voor de rest.
 • Per aanvraag betaal je € 6 ongeacht het aantal kaarten dat je aanvraagt.

Let op:

 • Als je het valideringsbiljet ondertekend hebt, kan je de kortingskaart gebruiken.
 • De kaart is persoonlijk, ze is dus niet overdraagbaar.
 • Je moet altijd je kortingskaart kunnen tonen aan de treinbegeleider.

We maken een onderscheid tussen 2 grote groepen om te bepalen hoe lang een gezin en de leden van het gezin recht hebben op de korting.

Ouders met minstens 3 eigen kinderen (verkregen door huwelijk, wettelijke samenwoning, wettelijke adoptie, erkenning, afstamming van ambtswege of bij vonnis). Die kinderen zijn jonger dan 25 en geven recht op kinderbijslag

 • Ouders hebben levenslang recht op de kortingskaart. De moederkaart wordt om de 10 jaar vernieuwd (tegen betaling van een maakloon), het valideringsbiljet om de 5 jaar maximum (code 040 : unieke uiterlijke geldigheidsdata 31/12/2020, 31/12/2025, ...).
 • Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen een kortingskaart die geldig is tot het einde van het jaar waarin ze 12 worden.
 • Kinderen tussen 12 en 18 jaar krijgen een kortingskaart die geldig is tot het einde van het jaar waarin ze 18 worden.
 • Kinderen tussen 18 en 25 krijgen een kortingskaart zolang ze recht geven op kinderbijslag. Deze kortingskaart moet jaarlijks vernieuwd worden.

De kinderen en ouders waaraan een tijdelijk recht op de korting werd toegestaan (bv: samenwonenden en hun kinderen). Er zijn minstens 3 kinderen jonger dan 25 die geven recht op kinderbijslag.

 • Ouders hebben recht op de korting zolang in het gezin 1 kind is dat recht geeft op kinderbijslag. De kaart moet jaarlijks vernieuwd worden (tegen betaling van een maakloon)
 • Kinderen krijgen ook een kortingskaart zolang ze recht geven op kinderbijslag. Die kaart moet jaarlijks vernieuwd worden (tegen betaling van maakloon)

Je kunt je kortingskaart vernieuwen voor het volgende kalenderjaar. Ook daarvoor ga je langs in het station waar je de kaart hebt aangevraagd.

Je vult het formulier in en laat het legaliseren door je gemeentebestuur (alleen als je geen levenslang recht hebt op korting). De loketbediende in het station zorgt er dan voor dat alle rechthebbenden een nieuwe kortingskaart krijgen.

De aanvraag kan

 • Vanaf 1 november voor de personen die slechts recht hebben op een kortingskaart voor 1 jaar
 • Vanaf 1 juli voor de personen die levenslang recht hebben op een kortingskaart. Die kaarten zijn maximum 5 jaar geldig

Of je je kortingskaart moet vernieuwen hangt af van de geldigheid:

 • Ouders die levenslang recht hebben op de korting: deze kaarten worden om de 5 jaar hernieuwd. Het gaat om een automatische hernieuwing tegen betaling van het maakloon, de aanvrager moet dus niet opnieuw het bewijs leveren dat hij de uitgiftevoorwaarden vervult.
 • Kinderen onder de 12 (die deel uitmaken van een familie met minimum 3 eigen kinderen): deze kaarten moeten niet vernieuwd worden.
 • Kinderen tussen de 12 en 18 (die deel uitmaken van een familie met minimum 3 eigen kinderen): deze kaarten moeten niet hernieuwd worden.
 • Kinderen van 18 tot 25 (die deel uitmaken van een familie met minimum 3 eigen kinderen) en aan kinderen en ouders waaraan een tijdelijk recht op de korting werd toegestaan (bv: samenwonenden en hun kinderen) deze kaarten moeten elk jaar hernieuwd worden.

Ontzetting uit ouderlijke macht

 • Uit de ouderlijke macht ontzette ouders hebben geen recht meer op de korting.

Gescheiden ouders

 • Ouders die levenslang het recht op de korting hadden, behouden dat recht. De kinderen hebben recht op de korting onder de gewone voorwaarden.

Feitelijk gescheiden ouders

 • Ouders en kinderen behouden het recht op de korting onder de normale voorwaarden.
 • Als de ouders niet in dezelfde gemeente verblijven, kan het soms nodig zijn twee verschillende aanvragen (één per gemeentebestuur) te laten invullen. Beide aanvragen moeten zorgvuldig aan elkaar gehecht worden. Het maakloon is maar éénmaal verschuldigd.

Co-ouderschap

 • In geval van co-ouderschap door een gerechtelijke uitspraak of een notariële akte behouden de twee ouders het recht op de korting.
 • Als er geen gerechtelijke uitspraak of een notariële akte over het co-ouderschap van de kinderen is, gaat NMBS ervan uit dat de kinderen toevertrouwd zijn aan de ouder bij wie ze verblijven.

Nieuw samengestelde gezinnen (samenwonenden, hertrouwen)

 • Als het nieuwe gezin ten minste drie kinderen heeft die aan de gestelde voorwaarden voldoen, hebben de kinderen recht op de korting. Naargelang van het aantal eigen kinderen hebben de ouders het recht op een jaarkaart of een korting voor het leven.
 • De aan één van de partijen toevertrouwde kinderen tellen niet meer mee om het levenslange recht op de korting van de nieuwe partner van de andere partij te bepalen. Alleen de gerechtelijke uitspraak of de notariële akte in verband met het co-ouderschap komen in aanmerking en worden in voorkomend geval bijgevoegd.

Afstamming van ambtswege of bij vonnis

 • Bij afstamming van ambtswege of bij vonnis buiten het huwelijk, krijgt de ongehuwde vader of moeder met minstens drie eigen kinderen levenslang het recht op de korting. De kinderen hebben recht op de korting onder de gewone voorwaarden.
 • In elk geval moet het formulier de naam, de afstamming, de burgerlijke stand, de geboortedatum en het adres van ieder kind vermelden.

Wezen

 • De wezen behouden het recht op de korting onder de gewone voorwaarden.

Pleegkinderen

 • Kinderen die door een officiële instantie (vrederechter, kinderrechter, jeugdrechter, Procureur des Konings of Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, …) in een gezin geplaatst zijn, geven tijdelijk het recht op de korting voor henzelf, de pleegouders en hun eigen kinderen die recht geven op kinderbijslag, zolang het aldus gevormde gezin de vereiste voorwaarden vervult.

Overleden kinderen

 • Overleden kinderen die bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, tellen mee om het recht op de korting van de ouders of partners en de andere kinderen te bepalen.
 • Kinderen die levenloos geboren zijn en niet bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, kunnen ook meetellen voor het recht op korting indien een afschrift van de akte van aangifte van een levenloos kind of een attest van de geneesheer die de bevalling heeft gedaan bij het aanvraagformulier gevoegd wordt.

Nationaliteit

 • Voor in het buitenland verblijvende Belgische gezinsleden met tijdelijke verblijfplaats in België en erkende politieke vluchtelingen moet er steeds rekening gehouden worden met de nationaliteit van de gezinsleden, vooral indien de gezinsleden niet de Belgische nationaliteit bezitten.
 • Voor deze laatste is de toekenning van de korting in hoofdzaak afhankelijk van het feit dat zij in België moeten verblijven.
 • Voor ouders met de Belgische nationaliteit of deze met de nationaliteit die behoort tot een land dat het Sociaal Handvest van de Raad van Europa geratificeerd heeft, die recht hebben op een jaarlijkse kaart, wordt er aangenomen dat zij er aanspraak blijven op maken, zolang één van de kinderen rechthebbende is.

In het buitenland verblijvende Belgische gezinsleden met tijdelijke verblijfplaats in België

 • De aanvragen, vergezeld van een uittreksel uit de bevolkingsregisters met de samenstelling van het gezin, mogen op ongezegeld papier ingediend worden.
 • Het uittreksel uit de bevolkingsregisters moet opgemaakt worden hetzij door een bevoegd Belgisch ambtenaar ter plaatse (consulair agent, militaire overheid voor militairen in het buitenland, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel), hetzij door de gemeentelijke overheid van de verblijfplaats.

Erkende politieke vluchtelingen

 • Het tijdelijke recht op de korting wordt verleend aan de ouders en aan hun kinderen jonger dan 25 jaar die erkend zijn als politieke vluchtelingen verblijvend in België en vermeld in het vreemdelingenregister.
 • Indien een gezin geen drie kinderen meer telt die aan de vereiste voorwaarden voldoen, behouden de nog op kinderbijslag rechthebbende kinderen tot hun 25ste verjaardag het tijdelijke recht op de korting.
 • De ouders behouden het tijdelijke recht op de korting, zolang één van de kinderen recht geeft op kinderbijslag.
 • Bij de eerste aanvraag moet een fotokopie gevoegd worden van het speciale identiteitsbewijs dat door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen aan het gezinshoofd afgegeven is.
 • Bij een aanvraag om vernieuwing moet het gezinshoofd alleen nog dit identiteitsbewijs voorleggen opdat men zou kunnen nagaan of zijn gezin nog verder op de kortingskaarten aanspraak kan maken.

Een kind met een handicap

 • Een kind dat definitief als persoon met een handicap van ten minste 66% erkend is, telt per definitie voor twee.

Je bent je kaart verloren? Geen probleem. Je kan een duplicaat aanvragen bij het loket van een station naar keuze.

Je duplicaat wordt afgeleverd:

 • Tegen betaling van het maakloon van € 6
 • Tegen inlevering van een pasfoto of foto gedownload van je elektronische identiteitskaart
 • Is je kaart vervallen of werd er vroeger reeds een duplicaat opgemaakt, dan moet er een nieuwe kaart opgemaakt worden (zie ‘Kortingskaart aanvragen’ voor meer info).

Nee. Als je een ticket hebt met Brussels Airport-Zaventem als vertrek- of aankomststation, dan is het Brussels Airport Supplement al automatisch inbegrepen in de prijs van je ticket met korting grote gezinnen en hoef je geen apart supplement meer te kopen.

De toegangspoortjes aan het station Brussels Airport-Zaventem kan je openen met de QR-code die op je ticket staat.

* De korting wordt alleen toegepast op het niet-vaste gedeelte van de prijs van het Standaardtarief. In 2e klas bedraagt het vaste gedeelte € 1,3709 per enkel traject. In 1e klas bedraagt het € 1,7822 (minder dan 37km) of € 1,9193 (37km - 51km) of € 2,1112 (52km en meer) per enkel traject. De minimumprijs per enkel traject bedraagt € 2,50 in 2e en € 3,30 in 1e klas.

Ben je op zoek naar een parking in de buurt van het station? Met je treinticket krijg je korting op het parkeertarief op de parkings van NMBS-parking.

Met de NMBS Kids-app amuseren kinderen zich in de trein... of thuis


check2-anim
loader