De Open Data-wet van 4 mei 2016 bepaalt dat de standaardlicenties voor het hergebruik van gegevens per koninklijk besluit zullen worden vastgesteld en dat "indien het gebruik van standaardlicenties om juridische, technische of andere gegronde redenen niet mogelijk is, specifieke licenties kunnen worden opgelegd".

NMBS is van oordeel dat het hergebruik van de dienstregelingsgegevens waarover zij beschikt vergezeld moet gaan van waarborgen die het noodzakelijk maken om met een specifieke licentie te werken die verbiedt om de ruwe gegevens verder te verspreiden en die gedragsregels voor het hergebruik oplegt. Tegenover deze licentie staat geen vergoeding.

De elementen van rechtvaardiging die aan de basis van de keuze voor deze licentie liggen zijn:

  • Kwaliteit en betrouwbaarheid

NMBS wil een minimale kwaliteit van de gegevens kunnen waarborgen om fraude en misbruik in de compensatiesystemen te vermijden, maar ook omdat het in de ogen van het publiek NMBS is die verantwoording moet afleggen in geval met problemen met de dienstregelingsgegevens. De verwerking van de ruwe gegevens door personen die niet thuis zijn in de vervoerssector zou kunnen leiden tot verschillende interpretaties die niet noodzakelijkerwijze de realiteit van het terrein of de context van een gegeven weerspiegelen. Verkeerde interpretaties van de dienstregelingsgegevens zouden bovendien kunnen leiden tot imagoschade voor NMBS.

Door het verder verspreiden van de ruwe gegevens te verbieden, verzekert NMBS zich ervan dat ze alle bronnen van gestructureerde gegevens kent die ter beschikking van het publiek worden gesteld, dat ze de nodige controles kan uitvoeren en gepaste antwoorden kan bieden op de vragen die ze ontvangt. Door alle personen of entiteiten te kennen die toegang hebben tot de ruwe gegevens kan NMBS ook nagaan of het hergebruik eerlijk en ernstig gebeurt. NMBS wil daarentegen wel de ontwikkeling van API toestaan die op de ruwe gegevens gebaseerd zijn.

  • IT-beveiliging

Hoe belangrijk de IT-beveiliging van de dienstregelingsgegevens is, blijkt uit de bijzonder grote impact die een storing van het IT-systeem zou kunnen hebben voor alle personen en entiteiten die gebruikmaken van de dienstregelingsinformatie via de Open Data-servers. Een dergelijke storing zou zich kunnen voordoen door (al dan niet opzettelijk) verkeerd gebruik van de service of ten gevolge van een crisis op het spoor die leidt tot een grote hoeveelheid aanvragen en een extra belasting van de informaticaservers.

Door gedragsregels op te leggen over de wijze waarop de gegevens hergebruikt mogen worden (goede prakijken m.b.t. GTFS-formaat) en door te monitoren hoe de gegevens gebruikt worden door de personen die hiervoor een aanvraag hebben ingediend, wenst NMBS de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de dienstregelingsgegevens voor iedereen te maximaliseren.

  • Onderhoud van de service

Door ervoor te zorgen dat er een zicht is op wie er toegang heeft tot haar gegevens, kan NMBS hen ook op de hoogte brengen van geplande interventies of veranderingen aan de service.

De NMBS-klantendienst helpt je graag telefonisch verder, elke dag van 7 tot 21.30 uur op het nummer 02 528 28 28.
check2-anim